పేషెంట్

*
హెల్దీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పటల్స్ నుండీ భీమారావు ,ఇదు నిమిషాలలో ఆపరేషన్
జరగబోతుండగా పరిగెత్తుకొని బయటకు వస్తూ సిస్టర్ కుతూహలమ్మ కంట పడ్డాడు.
అతన్ని ఆపి ,

"ఎందుకు పారిపోతున్నావు ?, ఆపరేషన్ అంటే అంత భయమా ? " అని అడిగింది .

"సిస్టర్ సుబ్బమ్మ చెప్పింది ,చిన్నాపరేషనే, భయపడనక్కరలేదు అని " రొప్పుతూ
చెప్పాడు భీమారావు .

"మరి ఇంకేం , భయం వద్దు , పద లోపలికి ,డాక్టర్ గారు ఎదురుచూస్తున్నారు "

"సుబ్బమ్మ చెప్పింది నాకు కాదు ,డాక్టర్ గారికి "అని మళ్ళీ పరుగు మొదలు పెట్టాడు
భీమారావు

వాచ్ మాన్

*
ఒక సహకార బ్యాంక్ వారు నైట్ వాచ్ మాన్ కోసం న్యూస్ పేపర్ లో ప్రకటన ఇచ్చారు .
ఆ రాత్రే దొంగలు పడి డబ్బు , లాకర్లన్నీ దోచుకెళ్ళారు .ఆ తరువాత రోజు బ్యాంకు
అధికారులు ఉద్యోగం కోసం వచ్చిన తిరుపతయ్యని ఇంటర్వ్యూ చేసారు,

"నువ్వు నైట్ వాచ్ మాన్ ఉద్యోగానికి పనికివస్తావని ఎలా చెప్పగలవు? "

"చీమ చిటుక్కు మన్నా నాకు వెంటనే నిద్ర మెలుకువ వచ్చేస్తుంది సార్ "
జవాబిచ్చాడు తిరుపతయ్య .

బ్లాగు రాతలు

*

బ్లాగు రాతలు

నీటి మూటలు

నెట్ మునిగిన

పోవునన్నా