అమ్మాయి ఒప్పుకుంది

*
" అమ్మా ! కొత్త వంటవాడిని తెచ్చుకుందాం. రోజూఒకటే వంట తిని బోరు కొడుతోంది " తల్లి పక్కన చేరి అడిగింది అర్చన .

కాంతం ఆనందం తో అరిచింది ,

" ఏమండీ ! మనమ్మాయి పెళ్లి కి ఒప్పుకుంది. ఆ చేత్తోనే మైసూరు పాక్ కూడా కలియ బెట్టండి "

7 కామెంట్‌లు:

మీ కామెంట్లను తెలుగు అక్షరాలలోనే రాయవలసిందిగా నా విన్నపం