తాగుబోతు

*
రంగమ్మ ని ఉదయలక్ష్మి అడిగింది ,

"ఏమే రంగీ, మీ ఆయన రోజూ ఇంటికాడే పూటుగా పీకల్దాకా తాగుతాడుటగా "

"ఆ ఎదవ గురించి పట్టించుకోవటం మానేసా నమ్మగోరూ "

" ఆడి చొక్కా పట్టుకొని అడగపోయావా ? "

" ఎన్నోమార్లు అడిగా ,ఒక్క చుక్కైనా ఇచ్చి చావలా చచ్చినోడు "