తాళం చెవి

*
అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకు, డాక్టర్ పద్మనాభం ఇంటి సింహద్వారంను ఎవరో దబదబా కొడుతున్నారు. ఆవలిస్తూ తలుపు తీసాడు ఆయన. ఎదురుగా .............

" సార్! మాఅబ్బాయి మా ఇంటి తాళం చెవి మింగేసాడు.దాన్నిఎట్టాగైనా బయటకు తెప్పించండి" అన్నాడు ఓ పెద్దమనిషి తన కొడుకుని చూపిస్తూ బాధగా .

" ఎప్పుడు మింగేసాడు " అడిగాడు డాక్టర్

" ఓ పదిరోజుల క్రితం "

" అప్పుడు మింగితే ఇప్పుడు తీసుకొచ్చావేమిటి ? " కంగారు పడ్డాడు డాక్టర్ .

" రెండో తాళం చెవి పోయింది ఇవాళే , అందుకే ... " నసిగాడు పెద్ద మనిషి