బాకీ

*
పాలేరు ఎర్రబాబు గొడ్లకు గడ్డి వేస్తూ,గేటు తీసిన అలికిడైతే తలెత్తి చూశాడు.ఓ అపరిచితుడు
లోపలికి వచ్చి అడిగాడు ,

" మీ అయ్యగారు ఉన్నారా ? "

ఎర్ర బాబు అనుమానంగా అడిగాడు ,

" మీరే పని మీద వచ్చారు ? "

" ఆయనతో బాకీ గురించి మాట్లాడాలి "

" అయ్యగారు పొద్దున్న ఆరింటికి పొలం వెళ్లారండీ "

" ఆయన లేరా , బాకీ తీరుద్దామని వచ్చానే "

" ఏడింటికల్లా అయ్యగారు ఇంటికి తిరిగొచ్చారండి.ఉండండి,కబురు చెబుతాను ఆయనకి "
పలికాడు ఎర్ర బాబు .