ప్రేమ పెళ్లి

*
సుజాత బెడ్ కాఫీ తాగుతూ కైలాష్ తో అంది ,

" కే !, కొత్తగా పక్క ఫ్లాట్ లో దిగిన జంటది ప్రేమ పెళ్లి అనుకుంటా "

" అతని మొహం చూస్తే ఆ తప్పు చేసిన వాడిలా కనిపించలేదే "

" లేదు , నా దగ్గర సాక్ష్యం ఉంది "

" ఏమిటో అది "

" రాత్రి తోడుకని మజ్జిగ కోసం వెళితే, ఆ పిల్ల చలిలో అతని కోసం వేడి నీళ్ళు పెట్టి ,దగ్గర కూర్చొని
మరీ అంట్లు తోమిస్తోంది "

6 కామెంట్‌లు:

మీ కామెంట్లను తెలుగు అక్షరాలలోనే రాయవలసిందిగా నా విన్నపం