వెంట్రుకలు

*

పరంధామయ్య మంచి ఆకలితో వచ్చి భోజనం ముందు కూర్చొన్నాడు .కంచం వంక చూసి ,

వెంటనే పట్టరాని కోపం తో భార్యపై అరిచాడు ,

"దేబ్యం మొహమా , నికేన్ని సార్లు చెప్పానే ,కళ్ళజోడు పెట్టుకొని వంట చేయమని ,కూర, పప్పు

నిండా అన్నీ వెంట్రుకలే "

"నేనూ మీకేన్ని సార్లు చెప్పాను ? కళ్ళజోడు లేకుండా అన్నానికి రావద్దని , అవి కొత్తిమీర

కాడలు ,చూసి ఏడవండి "

1 కామెంట్‌:

మీ కామెంట్లను తెలుగు అక్షరాలలోనే రాయవలసిందిగా నా విన్నపం