నాస్తికుడు

*
వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి వెళ్ళే దారిలో ఇద్దరు వయసు మళ్ళిన బిచ్చగాళ్ళు నడుస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు ,

" ఏరా అప్పిగా ! భిక్షం గారి ఇంటి సందు లోకి రావటం మానుకున్నావేరా ? "

" ఆ సందు మా కొత్త అల్లుడికి కట్నం క్రింద ఇచ్చాను. వాడే వస్తున్నాడు "

" సరే గానీ , మీ కొత్తల్లుడు పండగకి కూడా గుడి కాడికి రాడెందుకు ? "

" ఆడొట్టి నాస్తికుడు , గుడి కాడికి రాడు "

3 కామెంట్‌లు:

మీ కామెంట్లను తెలుగు అక్షరాలలోనే రాయవలసిందిగా నా విన్నపం