హెల్మెట్

*
ఓ పని లేని తెలుగు టీవీ ఛానల్ వారు ఓ పరమ బిజీ గా ఉన్న చౌరాస్తా లో నిలుచుని ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేస్తున్న సింగినాదం ను చుట్టుముట్టి ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అడిగారు ,

" ఒక మనిషి గాడిద పై కూర్చొని వెళుతుంటే ,హెల్మెట్ లేనందుకు అతన్ని ఆపుతారా ? లేదా ? "

" లేదు " చెప్పాడు సింగినాదం

" ఎందుకు ఆపరు ? " అడిగారు పని లేని ఛానల్ వారు

" ఎందుకంటే , నాలుగు చక్రాల బండి కి హెల్మెట్ అక్కర లేదు "